Kriminalklassen


Kriminalklassen


Øvelse 1: Fri ved fod: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign.Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.


Øvelse 2: Apportering: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem. Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderer "apport". Efter apporteringen skal hunden sætte sig på plads, og apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren giver tegn dertil.


Øvelse 3: Halsgivning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke findes personer indenfor en afstand af 50 m foran hunden og fører. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.Det er ikke tilladt af se ned på hunden. Hunden skal blive siddende på plads og på kommando afgive 10 glam.


Øvelse 4: Spring: Point 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren.Føreren må kommandere "fremad spring/hop".Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden kommando gå på plads. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet. Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.


Øvelse 5: Afdækning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke.På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen "dæk". Det er ikke tilladt af se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul.På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Afdækningstid: Unghundeklassen: 2 min. Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.


Øvelse 6: Fri ved cykel: Point: 10. Appel: 10/10

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads.På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkøre en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca 50 meter frem og samme strækning tilbage, samt foretage vending til venstre. Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen. Hunden skal under kørslen løbe på højre side af cyklen. Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank. I kriminal- og vinderklassen kan øvelse 7, 8, 9 og 10 kombineres. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.


Øvelse 7: Gerningsstedssøg: Tid: 20 min. Point: 30 Appel:10/10.

Areal: 20 x 20 m 6 genstande à 4 point.Alder: Indtil 3 timer. Arbejdet 6 point.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande henkastet/nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm.


Øvelse 8: Sporsøg: Tid: 25 min. Point: 50 Appel: 10/10

Længde: ca. 800 m. Genstande 20 pointAlder: Indtil 3 timer. Sporsøget 30 point.

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet henligger/nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstande kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm. eller af en længde på 7 cm.


Øvelse 9: Rundering/eftersøgning: Tid 45 min. Point 50 Appel 10/10

Bredde 75 m. Rundering 15 point.Halsgivn. 15 point. Bevogtn. 15 point. Tilvejebr. 5 point.

Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere figuranter, og endvidere kan der forekomme genstande, dog mindst 3 hovedobjekter. Figuranter kan være skjult, bevæge sig eller opholde sig frit i terræn. Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 500 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn, men må ikke være i bevægelse.


Øvelse 10: Anholdelsesopgave: Tid: 4 min. Point 10 - Appel 10/10

Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm.Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil) Figuranten kan være bevæbnet og der kan afgives skud. Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod ham. De 4 min. beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten. Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal han råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig. Når figuranten er anholdt, skal han visiteres og afvæbnes hvis han bærer våben. Han indtransporteres i almindelig gang til dommerne. Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt, hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommeren, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.


Øvelse 11: Frygtløshed for slag: Point 19 Appel: 10/10

Stop 10 Point.Indtransport 5 point. Flugtforsøg 4 point.

En figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm, bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn.

Figuranten er bevæbnet med stok - eller læderslagstok - i venstre hånd. Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter ham. Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet. Når hunden er ca. 20 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med venstre arm hævet truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede højre arm. Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider.Hunden skal trods stokkeslag fastholde figuranten, indtil føreren kommer til stede og afvæbner denne. Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. "Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder han 1 skridt tilbage, hvorpå han ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads.Når figuranten er standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommerne. Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg. Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. I flugtforsøget standser føreren i 1 skridts afstand fra figuranten, hvorefter han ved kommando får hunden til at slippe. Herefter kommanderes hunden på plads. Øvelsen afsluttes ved at dommeren kommandere linen på.